Top Menu

Category Archives Cloud

W poście nie będę opisywał usługi Azure Log Analytics. Dla rozpoczynających przygodę z OMS oraz usługą Azure Log Analytics polecam kurs MVA (https://blog.porowski.pro/kurs-mva-o-analizie-logow-w-oms) oraz zapoznanie się z materiałami podsumowującymi warsztaty IT Innovation, które miałem przyjemność prowadzić w kilku miastach polski w maju 2016 (https://blog.porowski.pro/podsumowanie-warsztatow-it-innovation-z-operations-management-suite-zasoby-i-kolejne-kroki).

Przechodząc do rzeczy… są serwery bazodanowe SQL Server i jest nadzieję, że są one skonfigurowane oraz zoptymalizowane poprawnie. Rozwiązanie SQL Assessment dostępne w ramach usługi Azure Log Analytics pomaga sprawdzić konfigurację serwerów SQL Server oraz podpowie co powinno zostać poprawione.

Rozwiązanie SQL Assessment priorytetyzuje rekomendacje z sześciu kategorii, pomagając Tobie zrozumieć istotę problemu. Rekomendacje bazują na wiedzy, doświadczeniu oraz dobrych praktykach inżynierów z Microsoft. Każda rekomendacja dostarcza wiedzę odnoście problemu i potencjalnych skutków oraz sugestie wraz z krokami jaki należy zrealizować aby rozwiązań problem.

oms-sql-tile01

Rysunek 1. Kafelek od SQL Assessment na stronie głównej

Rekomendacje

Każda rekomendacja jaka jest w SQL Assessment przypisana jest do kategorii i nadana jest jej waga. Poniżej charakterystyka obu atrybutów.

Kategorie

Sześć kategorii dostępnych w ramach SQL Assessment:

 1. Security and Compliance – zalecenia dotyczące potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa – polityki, ustawienia techniczne, prawo, wymagania regulacyjne.
 2. Availability and Business Continuity – zalecenia dotyczące dostępności usługi, odporności infrastruktury i ochrony biznesu.
 3. Performance and Scalability – zalecenia związane z wydajnością i potrzebami skalowania infrastruktury.
 4. Upgrade, Migration and Deployment – zalecenia dla IT aby był głównym motorem zmian innowacji, poprzez użycie najnowszych technologii oraz rozwiązań w celu dostarczenia biznesowi dodatkowej wartości.
 5. Operations and Monitoring – zalecenia związane z usprawnieniem operacyjności IT.
 6. Change and Configuration Management – zalecenia związane ze zmiana w kontekście negatywnego wpływu na infrastrukturę.

Waga

Waga jest kalkulowana na podstawie trzech parametrów:

 • Probability – Prawdopodobieństwo, że zidentyfikowany problem może spowodować problem. Im większe prawdopodobieństwo tym większa ogólna punktacja dla rekomendacji.
 • Impact  – Wpływ na środowisko, jeżeli problem się pojawi. Im większy wpływ tym większa ogólna punktacja dla rekomendacji.
 • Effort – Nakład pracy wymagany do zaimplementowania rozwiązania. Im większy nakład pracy tym mniejsza ogólna punktacja.

Waga każdego zalecenia jest wyrażona jako procent całkowitej liczby punktów dostępnych dla każdej kategorii np. jeśli zalecenie w kategorii Security and Compliance ma wynik w wysokości 5% i nastąpi jego realizacja to zalecenie zwiększy ogólny wynik Security and Compliance o 5%.

oms-sql-dashboard01

Rysunek 2. Sześć głównych kategorii

Instalacja i konfiguracja

Poniżej kroki jakie trzeba wykonać, w celu uruchomienia SQL Assessment w Azure Log Analytics. Zanim jednak przejdziemy do procedury, kilka ważnych informacji oraz wymagań:

 • SQL Assessment działa ze wszystkimi aktualnie wspieranymi wersjami SQL Server w edycjach Standard, Enterprise oraz Developer.
 • Agent musi być zainstalowany na serwerach z SQL Server.
 • .NET Framework 4 jest wymagany na każdym serwerze, gdzie będzie uruchomiony agent.
 • W przypadku integracji System Center Operations Manager i wykorzystania agenta SCOM, należy skonfigurować Run-As Account (procedura poniżej).

Jeżeli używasz agenta OMS zamiast agenta SCOM, Management Pack zawsze uruchamia się w kontekście konta Local System. Pomiń kroki 1-5 poniżej i uruchom przykład z T-SQL lub PowerShell wstawiając NT AUTHORITY\SYSTEM jako UserName.
SQL Assessment uruchamiany jest co 7 dni i zbiera dane pochodzące z WMI, rejestru, liczników wydajności oraz dynamicznych widoków SQL Server (DMV). Na chwilę obecną nie można zmienić harmonogramu uruchamiania SQL Assessment.

Krok 1 wariant 1 – Konfiguracja Operations Manager Run-As Account – wersja GUI

 1. W konsoli Operations Manager przejdź do Administration.
 2. Poniżej Run As Configuration, kliknij Profiles i otwórz OMS SQL Assessment Run As Profile.
 3. Na stronie Run As Accounts, kliknij Add.
 4. Wybierz konto Windows Run As, które zawiera poświadczenia dla SQL Server lub utwórz nowe klikając New.

  Typ konta Run As Account musi być Windows oraz być członkiem lokalnej grupy Administrators na Windows Server hostującym SQL Server.

 5. Kliknij Save.
 6. Zmodyfikuj i wykonaj poniższy przykładowy skrypt T-SQL, na każdej instancji SQL Server w celu przyznania minimalnych uprawnień wymaganych dla Run As Account dla SQL Assessment. Krok ten nie jest wymagany jeżeli konto Run As Account jest członkiem roli sysadmin na instancji SQL Server.
  --- Zamień <UserName> na nazwę użytkownika użytą jako Run As Account.
  USE master
  
  -- Utwórz login dla użytkownika. Zakomentuj poniższą linię jeżeli login już istnieje.
  CREATE LOGIN [<UserName>] FROM WINDOWS
  
  -- Nadaj uprawnienia dla użytkownika.
  GRANT VIEW SERVER STATE TO [<UserName>]
  GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [<UserName>]
  GRANT VIEW ANY DATABASE TO [<UserName>]
  
  -- Dodaj użytkownika dla wszystkich baz danych na instancji SQL Server - wymagane do podłączenia dla poszczególnych baz danych.
  -- Uwaga: To polecenie musi być w wykonane za każdym razem po dodaniu nowej bazy danych do instancji.
  EXEC sp_msforeachdb N'USE [?]; CREATE USER [<UserName>] FOR LOGIN [<UserName>];'

Krok 1 wariant 2 – Konfiguracja Operations Manager Run-As Account – wersja PowerShell

 1. Otwórz konsolę PowerShell i uruchom poniższy przykładowy skrypt, aktualizując go o parametry Twojego środowiska.
  Import-Module OperationsManager
  New-SCOMManagementGroupConnection "<nazwa Management Group>"
  
  $profile = Get-SCOMRunAsProfile -DisplayName "OMS SQL Assessment Run As Profile"
  $account = Get-SCOMrunAsAccount | Where-Object {$_.Name -eq "<nazwa konta Run As Account>"}
  Set-SCOMRunAsProfile -Action "Add" -Profile $Profile -Account $Account

Krok 2 – Dodanie SQL Assessment

Tą operację należy wykonać z poziomu przeglądarki Internetowej po zalogowaniu się do usługi OMS.

 1. Na stronie Overview, wybierz kafelek Solutions Gallery.
 2. Na liście dostępnych obiektów zaznacz SQL Assessment, a następnie kliknij Add.

Przegląd rekomendacji

W momencie kiedy SQL Assesment przeanalizuję serwery SQL, dostępne będą dla niego rekomendacje. W celu ich podglądu w celu rozpoczęcia kroków naprawczych należy zastosować poniższa procedurę:

 1. Na stronie Overview kliknij kafelek SQL Assesment.
 2. Na stronie SQL Assesment, przejrzyj podsumowanie informacji z rożnych kategorii, a następnie kliknij jedną w celu zobaczenia rekomendacji.
 3. W szczegółach zobaczysz spriorytetyzowane zalecenia dla środowiska. Wybierz rekomendację i poniżej Affected Objects zobaczysz co było skutkiem rekomendacji oraz których serwerów dotyczy problem.
 4. W polu Suggested Actions, dostępne są sugerowane podpowiedzi związane z krokami jakie należy zrealizować aby wyeliminować dany problem.

oms-sql-focus01

Rysunek 3. Rekomendacje w ramach wybranej kategorii

Ignorowanie rekomendacji

Jeśli istnieje potrzeba zignorowania wybranych zaleceń to istnieje taka możliwość poprzez stworzenie specjalnego pliku tekstowego, który będzie blokował SQL Assessment przed pokazywaniem ich w wynikach.

Krok 1 – identyfikacja wykluczeń

W celu zidentyfikowania rekomendacji do wykluczenia należy zastosować poniższą procedurę.

 1. Otwórz Log Search i wpisz poniższe zapytanie w celu zobaczenia rekomendacji dla serwerów SQL Server
  Type=SQLAssessmentRecommendation RecommendationResult=Failed | select Computer, RecommendationId, Recommendation | sort Computer
 2. Wybierz rekomendacje, które chcesz wykluczyć z oceny. Zapisz RecommendationId – będzie potrzebne w kolejnym kroku.
  oms-sql-ls01

Rysunek 4. Log Search i rekomendacje

Krok 2 – plik IgnoreRecommendations.txt

 1. Utwórz nowy plik tekstowy za pomocą np. Notatnik o nazwie IgnoreRecommendations.txt
 2. Spisane RecommendationId wpisz w każdej linii osobno, a następnie zapisz i zamknij plik.
 3. Wgraj plik na każdy kompter, który ma ignorować rekomendacje do lokalizacji:
  1. Dla komputerów z Microsoft Monitoring Agent (podłączonych bezpośrednio do OMS lub za pośrednictwem System Center Operations Manager) – SystemDrive:\Program Files\Microsoft Monitoring Agent\Agent
  2. Na serwerze zarządzajacym System Center Operations Manager – SystemDrive:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server

Krok 3 – weryfikacja wykluczeń

Podczas uruchomiania kolejnej weryfikacji zgodnie z harmonogramem (domyślnie co 7 dni), wykluczenia zaleceń zapisane w pliku IgnoreRecommendations.txt nie pojawią się w wyniku oceny SQL Assessment. Można użyć poniższego zapytania Log Search, w celu wyświetlenia wszystkich ignorowanych rekomendacji.

Type=SQLAssessmentRecommendation RecommendationResult=Ignored | select Computer, RecommendationId, Recommendation | sort Computer

W każdym momencie można przywrócić wykluczone rekomendacje poprzez usunięcie całego pliku IgnoreRecommendations.txt lub wybrane RecommendationId z tego pliku.

Podsumowanie

SQL Assessment pomaga zachować zdrowie serwerów SQL Server poprzez analizę konfiguracji, wydajności w oparciu o wbudowaną bazę wiedzy bazującą na ponad 400 rekomendacjach związanych z najlepszymi praktykami oaz doświadczeniem inżynierów Microsoft.

Następne rozwiązanie z Azure Marketplace jakim się zainteresowałem to Veeam Direct Restore firmy Veeam Software. Veeam Software jest firmą tworzącą rozwiązania utrzymywania ciągłości biznesowej mając na uwadze minimalizację wskaźnika czasu odtwarzania (RTO) oraz wskaźnika punktu przywracania (RPO). Firma jest naszym partnerem, dzięki której połączenie ich technologii jako ekspertów w swojej dziedzinie oraz naszych rozwiązań, skutkuje optymalnymi rozwiązaniami dla klientów – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam. Więcej informacji o firmie Veeam Software przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej. Przy okazji naszego partnerstwa z Veeam, ciekawym materiałem jest nagranie z konferencji VeemON z 2015 roku, gdzie Jeffrey Snover (Technical Fellow, Microsoft) opowiada, dlaczego Microsoft i Veeam to optymalne połączenie. Nagranie 1 + 1 = 3 : Veeam + Microsoft = Better Together dostępne na YouTube:

Co to jest Veeam Direct Restore?

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to bezpłatny, prekonfigurowany appliance w Microsoft Azure, który umożliwia przywracanie w chmurze Microsoft Azure kopii zapasowych Veeam (stworzonych za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Free Edition i Veeam Endpoint Backup). Korzystając z tego rozwiązania, po za samą funkcjonalnością odzyskiwania kopii zapasowych, można przenosić lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne oraz  urządzenia końcowe z systemem Windows do chmury Microsoft Azure. Kilka słów więcej o możliwościach:

 • Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Microsoft Azure – można szybko i wydajnie przywracać kopie zapasowe z plików Veeam (.VBK) dowolnego typu.
 • Migracja maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub urządzenia końcowego z systemem Windows na platformę Microsoft Azure – możliwość łatwego wykonywania zaplanowanych migracji maszyn wirtualnych i przenoszenia serwerów fizycznych firmy do chmury.
 • Używanie platformy Microsoft Azure jako środowiska “na żądanie” na potrzeby testów lub prac programistycznych – w środowisku testowym opartym na platformie Microsoft Azure można sprawdzać niezawodność kopii zapasowych oraz testować poprawki oraz ważne aktualizacje przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Veeam Direct Restore? Zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta.

Architektura Veeam Direct Restore

3, 2, 1… start

W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Veeam Direct Restore po stronie chmury Microsoft Azure wykorzystując Azure Marketplace. Podobnie jak w poprzednim artykule z serii, nie opisywałem szczegółowo kolejnych kroków jakie musisz wykonać wraz ze zrzutami ekranu. Nagrania wideo z tą procedurą – poniżej jedynie referencyjne podsumowanie kroków.

Krok 1 – Wybierz Veeam Direct Restore z Azure Marketplace

 1. Przejdź do publicznej strony Azure Marketplace
 2. W wyszukiwarce wpisz Veeam
 3. Wybierz pozycję Direct Restore to Azure
 4. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym, a następnie kliknij Create Virtual Machine

Krok 2 – Skonfigurują maszynę wirtualną

Veeam Direct Restore tak jak wiele innych rozwiązań z Azure Marketplace to prekonfigurowany appliance z obrazem maszyny wirtualnej, dlatego musisz wprowadzić kilka istotnych informacji.

 1. Basics – na tej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracją
  1. W pole Name wprowadź nazwę dla maszyny wirtualnej
  2. W pola User name oraz Password wprowadź poświadczenia dla lokalnego administratora
  3. W polu Subscription wybierz subskrypcję, na której będziesz wdrażał maszynę wirtualną (dotyczy jeżeli posiadasz wiele subskrypcji)
  4. W polu Resource Group wybierze istniejącą grupę zasobową lub wprowadź nazwę dla nowej. Więcej o Resource Group znajdziesz w dokumentacji Azure Resource Manager overview
  5. W polu Location wskaż lokalizację, w której ma odbyć się wdrożenie
 2. Size – drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz. Szczegóły dotyczące rozmiarów oraz parametrów technicznych znajdziesz w dokumentacji Sizes for Windows virtual machines in Azure
 3. Settings – ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  1. Storage account – magazyn danych, gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD
  2. Network – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona
  3. Monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych
  4. Availability Set – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.
 4. Summary – w czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji. Kliknij OK.
 5. Buy – Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Kliknij Purchase. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  1. opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure)
  2. opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.)
  3. warunki użytkowania.

Nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

Krok 3 – Zaloguj się do maszyny wirtualnej

 1. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, wybierz Browse, a następnie Resource groups.
 2. Zaznacz grupę zasobowa zdefiniowaną w konfiguracji maszyny wirtualnej
 3. W panelu Settings wybierz Resources
 4. Poszukaj na liście obiektów maszyny wirtualnej o nazwie zdefiniowanej w konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz ją w celu wyświetlanie jej właściwości.
 5. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk Connect umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Kliknij go, a następnie zaloguj się do maszyny za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Krok 4 – Wykonaj podstawową konfigurację

 1. Automatycznie po zalogowaniu uruchomi zielony ekran Veeam Direct Restore, wybierz Configuration w celu uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji
 2. Przejdź pod adres https://manage.windowsazure.com/PublishSettings w celu ściągnięcia pliku konfiguracyjnego z subskrypcjami Microsoft Azure (jeżeli nie jesteś zalogowany do portalu Microsoft Azure, zostaniesz poproszony o to)
 3. Na stronie Subscription wskaż plik ściągnięty w poprzednim kroku, a następnie kliknij Next.
 4. Kliknij Finish w celu zakończenia procedury podstawowej konfiguracji.

Kolejne kroki – podsumowanie

Już możesz korzystać z Veeam Direct Restore, którego działanie w uproszczeniu dzieli się na dwa kroki.

Krok 1 – Przesłanie kopii zapasowych do Veeam Direct Restore

W tym kroku masz wiele możliwości realizacji tego zadania – możesz użyć takie narzędzia i technologie jak: Veeam FastSCP, Azure File Storage, Remote Desktop Connection, podłączenie dysku VHD, serwer FTP. Wszystkie metody zostały opisane w oficjalnej dokumentacji na stronie Uploading Backups to Veeam Appliance.
Kopiowanie za pomocą darmowego narzędzia Veeam FastSCP pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Krok 2 – Odtwarzania kopii zapasowej

W celu odtworzenia do Microsoft Azure, użyj kopii zapasowych komputerów fizycznych utworzonych za pomocą Veeam Endpoint Backup lub kopii zapasowych maszyn wirtualnych utworzonych za pomocą Veeam Backup & Replication. Możesz przywrócić maszynę do najnowszego stanu lub dowolnego punktu przywracania dostępnego w łańcuchu kopii zapasowej. Po przywróceniu kopii zapasowej, odzyskany obiekt pojawi się w portalu Microsoft Azure jako standardowa maszyna wirtualna. Procedura odtwarzania kopii zapasowej została opisana w oficjalnej dokumentacji na stronie Restoring Machines.

Odtwarzanie w Veeam Direct Restore pokazał na nagraniu wideo Mike Resseler z Veeam.

Więcej o Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

Technologie chmurowe wymuszają zmianę podejścia do wykonywania codziennej pracy. Utrzymanie aktualnych umiejętności i podążanie za trendami jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Microsoft wprowadza dwa nowe darmowe programy dla profesjonalistów IT, którzy chcą budować i rozwijać swoją karierę w świecie chmury.

Microsoft IT Pro Cloud Essentials

To BEZPŁATNA roczna subskrypcja obejmująca usługi chmurowe, szkolenia i wsparcie.

 • Usługi chmurowe: Kredyty Azure, 90-dniowy okres próbny, Enterprise Mobility Suite, 60-dniowy okres próbny Office 365
 • Szkolenia: 3 miesięczna subskrypcja Pluralsight, voucher na egzaminy certyfikacyjne
 • Wsparcie: priorytetowe wsparcie na forach TechNet, telefoniczne wsparcie techniczne dla usług Azure oraz on-premises

Sprawdz: Microsoft IT Pro Cloud Essentials

Microsoft IT Pro Career Center

To DARMOWE zasoby online do zaadresowania swoje ścieżki kariery w technologiach chmurowych, program nauczania ról związanych z chmurą oraz doradztwo zawodowe.

 • Ścieżka kariery: zobacz jaką rolę chmurową sugerują Tobie eksperci
 • Kursy dla roli chmurowej: program nauczania dla wybranej roli
 • Przemysłowe trendy kariery: dowiedź się od ekspertów jakie umiejętności potrzebujesz aby osiągnąć sukces

Sprawdz: Microsoft IT Pro Career Center

Zarejestruj się raz i zacznij używać obu programów! 🙂 Dołącz teraz!

Zobacz prezentację Microsoft IT Pro Chmura Essentials na poniższym nagraniu.

Drugie rozwiązanie infrastrukturalne dostępnych w Azure Marketplace jakie wybrałem to Double-Take DR ponownie firmy Vision Solutions.

Vision Solutions jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach ochrony danych i minimalizacji przestojów dla nowoczesnych centrów danych. Firma jest naszym partnerem, który realizuje razem z nami wizję Cloud OS – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Vision Solutions and Microsoft. Więcej informacji o firmie Vision Solutions przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej.

Co to jest Vision Solutions Double-Take DR?

Double-Take DR to narzędzie do realizacji scenariusza odtwarzania awaryjnego tzw. Disaster Recovery (DR), umożliwiając Tobie odzyskanie serwera na tej samej lub innej platformie fizycznej, wirtualnej lub chmurowej. W przypadku awarii lub realizacji planu testowego, obraz serwera możesz odzyskać z repozytorium w najnowszej wersji lub z wybranego punktu w czasie do serwera odzyskiwania znajdującego się na dowolnej platformie fizycznej, wirtualnej lub chmurowej. W calach testowych możesz odzyskać serwer bez wpływu na środowisko produkcyjne.

Koncepcja ochrony w Double-Take DR

Koncepcja ochrony w Double-Take DR

Kilka wartych uwagi ciekawostek:

 • Możesz użyć dowolnej kombinacji chmur, serwerów wirtualnych i fizycznych w celu uzyskania elastycznego scenariusza DR.
 • Serwer z repozytorium możesz umieścić na dowolnej platformie z wymienionych powyżej.
 • Możesz chronić oraz odzyskiwać dane lub serwery, niezależnie od platformy źródłowej i docelowej.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Double-Take DR? Zachęcam Ci do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta:

3, 2, 1… start

Chcesz zobaczyć jak to działa? Przetestuj to 🙂 Azure Marketplace jest bardzo dobrym wyborem, aby w szybkim czasie i bez posiadania zaawansowanej wiedzy dotyczącej produktu dotknąć go “na żywo”. W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Vision Solutions Double-Take DR po stronie chmury Microsoft Azure.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z prospektem oferty Vision Solutions Double-Take DR na Azure Marketplace. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o produkcie, sposobie licencjonowania i innych rozwiązaniach producenta dostępnych w galerii Azure Marketplace. Zwróć uwagę, że wybrana oferta dostępna jest w modelu licencjonowania Bring-Your-Own-License (BYOL) – więcej o modelach licencjonowania na Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

 1. W przeciwieństwie do metody wyszukiwania rozwiązania, którą opisałem w poprzednim artykule (Migracja serwerów do Microsoft Azure za pomocą Vision Solutions Double-Take MOVE). Tym razem skorzystaj z publicznej strony Azure Marketplace. Wejdź na stronę https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace, a następnie w wyszukiwarce wpisz Double-Take DR. Wybierz znalezioną pozycję.

  Publiczna strona Azure Marketplace

  Publiczna strona Azure Marketplace

 2. Wybrana pozycja to prospekt informacyjny, o którym wspominałem powyżej. Bardzo wygodnym rozwiązaniem dostępnym na każdym prospekcie jest funkcjonalność bezpośredniego wdrożenia wybranego wariantu rozwiązania w Microsoft Azure.
  W tym celu wybierz interesujący Ciebie bazowy system operacyjny (na potrzeby tego artykuły wybrałem wersję bazująca na Windows Server 2012 R2), a następnie kliknij Create Virtual Machine.

  Prospekt informacyjny

  Prospekt informacyjny

 3. Zostaniesz automatycznie przekierowany do portalu Microsoft Azure wraz z wybranym konkretnym rozwiązaniem. Zobaczysz podstawowe informacje opisujące wybrany przez Ciebie produkt.

  Opis wybranego rozwiązania

  Opis wybranego rozwiązania

 4. Na następnej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracja maszyny wirtualnej, na której będzie uruchomione rozwiązanie tj.:
  • nazwa maszyny wirtualnej;
  • nazwa i hasło lokalnego administratora, jakie będziesz używać podczas logowania się do systemu;
  • subskrypcja, na którą ma wdrożysz rozwiązanie;
  • nazwa grupy zasobowej – nowa jaka ma być utworzona lub już istniejąca, w której zostanie umieszczone maszyna wirtualna;
  • lokalizacja, w którym centrum danych chcesz uruchomić rozwiązanie.

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

 5. Drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz.

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

 6. Następny ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  • magazyn danych – gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD;
  • sieciowość – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona;
  • monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych;
  • grupa dostępność – To provide redundancy to your application, we recommend that you group two or more virtual machines in an availability set. This configuration ensures that during a planned or unplanned maintenance event, at least one virtual machine will be available and meet the 99.95% Azure SLA. The availability set of a virtual machine can’t be changed after it is createdczyli metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

 7. W czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji.

  Weryfikacja konfiguracji

  Weryfikacja konfiguracji

 8. Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  • opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure);
  • opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.);
  • warunki użytkowania.

  Podsumowanie oferty

  Podsumowanie oferty

 9. Po zatwierdzeniu powyższego kroku nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

  Wdrożenie rozwiązania

  Wdrożenie rozwiązania

 10. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, przejdź do grupy zasobowej wskazanej w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej. Zobaczysz w niej obiekt maszyny wirtualnej zawierające wybrane rozwiązanie z Azure Marketplace. Zaznacz obiekt maszyny wirtualnej w celu wyświetlanie jej właściwości.

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

 11. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Uruchom go, a następnie zaloguj się do niej za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

  Właściwości maszyny wirtualnej

  Właściwości maszyny wirtualnej

 12. Po zalogowaniu masz gotowe do użycia rozwiązanie Vision Solutions Double-Take DR, do którego jedynie wprowadź swój klucz licencyjny.

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

Podsumowanie

Uruchomienie gotowego do działania rozwiązania z Azure Marketplace jest wyjątkowo proste i szybkie. W przeciągu kilkunastu minut, możesz mieć to co potrzebujesz – niezależnie jaka jest Twoja potrzeba i wiedza o danym produkcie.

Jeżeli nie posiadasz żadnej licencji Vision Solutions Double-Take DR, a chcesz przetestować rozwiązanie to możesz uzyskać licencję testową, kontaktując się z producentem na tej stronie.

Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał użyć produkcyjne środowiska odtwarzania awaryjnego. Weź jednak pod rozwagę takie “ubezpieczenie” od najczarniejszych scenariuszy i zaplanuj DR z prawdziwego zdarzenia tj. w lokalizacji zdalnej np. chmurze Microsoft Azure.

Na pierwszy ogień rozwiązań infrastrukturalnych dostępnych w Azure Marketplace wybrałem Double-Take MOVE firmy Vision Solutions.

Vision Solutions jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach ochrony danych i minimalizacji przestojów dla nowoczesnych centrów danych. Firma jest naszym partnerem, który realizuje razem z nami wizję Cloud OS – więcej o naszym partnerstwie przeczytasz tutaj Vision Solutions and Microsoft. Więcej informacji o firmie Vision Solutions przeczytasz na ich oficjalnej stronie Internetowej.

Co to jest Vision Solutions Double-Take MOVE?

Jednym zdaniem można podsumować Double-Take MOVE jako narzędzie do migracji serwerów za pomocą replikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi platformami.

Kilka słów więcej o rozwiązaniu – serwer źródłowy może być fizyczny, wirtualny (Hyper-V oraz VMware) jak i chmurowy (np. Amazon AWS). Double-Take MOVE migruje cały serwer wliczając stan systemu, aplikacje, system plików, uprawnienia, atrybuty, skompresowane i zaszyfrowane pliki bez produkcyjnego przestoju. Wszelkie dane aplikacji oraz systemu są przenoszone na żywo, a rozwiązanie kontroluje integralność dla wszystkich migrowanych danych.

Migracja do Microsoft Azure za pomocą Double-Take MOVE

Migracja do Microsoft Azure za pomocą Double-Take MOVE

Rozwiązanie możesz wykorzystać podczas migracji do Microsoft Azure bez przestojów. Kilka wartych uwagi ciekawostek:

 • Użytkownicy i aplikacje pozostają w trybie online podczas migracji danych – brak konieczności wykonywania operacji synchronizacji późno w nocy lub w weekendy.
 • Replikacja w czasie rzeczywistym rejestruje zmiany wprowadzone podczas migracji i zapewnia, że dane w Microsoft Azure są zawsze aktualne, minimalizując przestój podczas migracji typu cutover.
 • Po zakończeniu synchronizacji, replikacja w czasie rzeczywistym jest kontynuowana i przełączanie może być zrealizowane w każdej chwili z bardzo małym lub brakiem przestoju.

Bardziej zainteresowany możliwościami rozwiązania Double-Take MOVE? Zachęcam Ci do zapoznania się z oficjalnymi materiałami producenta:

3, 2, 1… start

Jeżeli chcesz zobaczyć jak taka technologia działa to po prostu ją przetestuj 🙂 Azure Marketplace jest idealnym rozwiązaniem, aby w szybkim czasie i bez posiadania zaawansowanej wiedzy dotyczącej produktu dotknąć go “na żywo”. W tej część poprowadzę Cię krok po roku, jak w przeciągu kilku chwil uruchomić w pełni działające środowisko Vision Solutions Double-Take MOVE po stronie chmury Microsoft Azure.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z prospektem oferty Vision Solutions Double-Take MOVE na Azure Marketplace. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o produkcie, sposobie licencjonowania i innych rozwiązaniach producenta dostępnych w galerii Azure Marketplace. Zwróć uwagę, że wybrana oferta dostępna jest w modelu licencjonowania Bring-Your-Own-License (BYOL) – więcej o modelach licencjonowania na Azure Marketplace przeczytasz w artykule Nie wymyślaj koła na nowo – poznaj Azure Marketplace.

 1. Zaloguj się do portalu Microsoft Azure, a następnie przejdź do pozycji Marketplace.

  Azure Marketplace w portalu Microsoft Azure

  Azure Marketplace w portalu Microsoft Azure

 2. W wyszukiwarce wpisz Double-Take MOVE. Wyświetli się lista kilku pozycji, w tym przypadku różniących się wersją systemu operacyjnego Windows Server. Na potrzeby tego artykuły wybrałem wersję bazująca na Windows Server 2012 R2.

  Wyszukiwanie w Azure Marketplace

  Wyszukiwanie w Azure Marketplace

 3. W kolejnym kroku, zobaczysz podstawowe informacje opisujące wybrany przez Ciebie produkt – jest to strona informacyjna, na której możesz się upewnić czy rozwiązanie, które wybrałeś jest dokładnie tym czego szukasz.

  Opis wybranego rozwiązania

  Opis wybranego rozwiązania

 4. Na następnej stronie podaj podstawowe informacje związane z konfiguracja maszyny wirtualnej, na której będzie uruchomione rozwiązanie tj.:
  • nazwa maszyny wirtualnej;
  • nazwa i hasło lokalnego administratora, jakie będziesz używać podczas logowania się do systemu;
  • subskrypcja, na którą ma wdrożysz rozwiązanie;
  • nazwa grupy zasobowej – nowa jaka ma być utworzona lub już istniejąca, w której zostanie umiejscowiona maszyna wirtualna;
  • lokalizacja, w którym centrum danych chcesz uruchomić rozwiązanie.

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

  Podstawowa konfiguracja maszyny wirtualnej

 5. Drugi krok związany z konfiguracją to wybór odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej. Rozmiar powinieneś ustalić na poziomie projektowania i estymacji zasobów tzn. ile rdzeni procesora oraz pamięci RAM potrzebujesz.

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

  Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej

 6. Następny ekran to konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej – ustawisz tutaj takie parametry jak:
  • magazyn danych – gdzie mają zostać umieszczone pliki VHD;
  • sieciowość – w jakiej sieci wirtualnej i z jakimi ustawieniami IP, maszyna wirtualna będzie uruchomiona;
  • monitoring – a dokładniej magazyn danych, który ma zostać użyty do składowania logów diagnostycznych;
  • grupa dostępności – metadana, która informuje chmurę, że dana maszyna wirtualna nigdy nie powinna fizycznie spotkać się z inną maszyną wirtualną z tej samej grupy dostępności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Manage the availability of virtual machines. Jeżeli stawiasz samodzielną instancję maszyny wirtualnej, ustawienie to nie jest interesujące dla Ciebie.

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

  Konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej

 7. W czwartym kroku konfiguracji maszyny wirtualnej, zobaczysz podsumowanie dotyczące ustawień jakie zrobiłeś we wcześniejszych krokach. Są one weryfikowane pod kątem poprawności przez mechanizmy Microsoft Azure. Jest to ostatni moment, w którym możesz się cofnąć i wprowadzić jeszcze zmiany w konfiguracji.

  Weryfikacja konfiguracji

  Weryfikacja konfiguracji

 8. Ostatni krok to podsumowanie skonfigurowanej przez Ciebie oferty. Znajdziesz tutaj bardzo ważne informacje związane z:
  • opłatą licencyjną dla producenta rozwiązania (w tym przypadku jest to BYOL, czyli opłata nie będzie automatycznie pobierana przez Microsoft Azure);
  • opłatą za użytkowanie zasobów chmury Microsoft Azure (estymacja tylko opłata za zasoby obliczeniowe tj. maszyna wirtualna, bez dodatkowych opłat np. zajętość magazynu danych, itd.);
  • warunki użytkowania.

  Podsumowanie oferty

  Podsumowanie oferty

 9. Po zatwierdzeniu powyższego kroku nastąpi wdrożenie rozwiązania wg wprowadzonej konfiguracji. Może to zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności co wybrałeś lub ustawiłeś oraz czy wdrażasz rozwiązanie w ramach już istniejących zasobów np. magazyn danych, sieć wirtualna, czy tworzysz nowe elementy wraz z procesem wdrożenia rozwiązania.

  Proces wdrożenia rozwiązania

  Proces wdrożenia rozwiązania

 10. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożenia, przejdź do grupy zasobowej wskazanej w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej. Zobaczysz w niej obiekt maszyny wirtualnej zawierające wybrane rozwiązanie z Azure Marketplace. Zaznacz obiekt maszyny wirtualnej w celu wyświetlanie jej właściwości.

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

  Obiekty w wybranej grupie zasobowej

 11. We właściwościach maszyny wirtualnej zobaczysz podsumowanie jej parametrów oraz na górnym panelu, przycisk umożliwiający podłączenie się do niej za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP). Uruchom go, a następnie zaloguj się do niej za pośrednictwem poświadczeń jakie ustaliłeś w pierwszym etapie konfiguracji maszyny wirtualnej.

  Właściwości maszyny wirtualnej

  Właściwości maszyny wirtualnej

 12. Po zalogowaniu masz gotowe do użycia rozwiązanie Vision Solutions Double-Take MOVE, do którego jedynie wprowadź swój klucz licencyjny.

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

  Działające rozwiązanie wewnątrz maszyny wirtualnej

Double-Take MOVE w akcji

Zanim zaczniesz samodzielną przygodę z narzędziem, zachęcam Cię do obejrzenia nagrania na Chennel9, w którym pokazywany w akcji jest Vision Solutions Double-Take MOVE. W tym przypadku scenariusz zakłada migrację z VMware do Hyper-V, aczkolwiek nie ma to znaczenia – logika działania jest niezależna od celu. Nagranie poprowadził Matt McSpirit z Microsoft oraz Eric Payne z Vision Solutions.

Vision Solutions Double-Take MOVE for VMware to Hyper-V & Azure Migration

Podsumowanie

Uruchomienie gotowego do działania rozwiązania z Azure Marketplace jest wyjątkowo proste i szybkie. W przeciągu kilkunastu minut, możesz mieć to co potrzebujesz – niezależnie jaka jest Twoja potrzeba i wiedza o danym produkcie.

Jeżeli nie posiadasz żadnej licencji Vision Solutions Double-Take MOVE, a chcesz przetestować rozwiązanie to możesz uzyskać licencję testową, kontaktując się z producentem na tej stronie.

Życzę miłej migracji Twoich serwerów fizycznych, wirtualnych i z innych chmur do Microsoft Azure 🙂

12
Close